Adamis Ügyvédi Iroda

Szakterületek

Ingatlanjog

o ingatlan adásvételi szerződések
o ingatlanok bérleti szerződései
o társasházak alapítása, társasházak képviselete, a működés során felmerülő jogi problémák megoldása, ezzel kapcsolatos jogi tanácsadás
o alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, illetve egyéb ügyrendek és szükséges dokumentumok elkészítése, módosítása és felülvizsgálata
o képviselet építésügyi hatósági ügyekben

Könyvek

Társasági jog

o cégek alapítása
o társasági részesedések átruházása
o közgyűlésekhez, taggyűlésekhez szükséges
dokumentumok elkészítése
o tagok közötti jogviták rendezése
o fúziók és szétválások
o felszámolási- és csődeljárás
o végelszámolás
o due diligence

 

Munkajog

o munkaviszonyok létrehozása és megszüntetése
o fennálló munkaviszonyok felülvizsgálata
o munkaügyi szabályzatok kidolgozása, véleményezése
o munkáltatói intézkedések előkészítése
o képviselet munkaügyi jogvitákban
(munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés)
o tanulmányi szerződések

 

Szellemi alkotások joga, versenyjog

o védjegyek és szabadalmak bejelentése, bejegyeztetése
o védjegyekkel és szabadalmakkal kapcsolatos szerződések
o szerzői jog

o képviselet a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban (tisztességtelen piaci magatartás, fogyasztó megtévesztése, stb.)

Családjog

o házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése
o képviselet házassági bontóperekben, házassági vagyonjogi, gyermek-elhelyezési perekben

 

Öröklési jog

o végrendelet szerkesztése
o képviselet hagyatéki eljárásban és öröklési perekben

 

Személyiségi jog

o képviselet sajtó-helyreigazítási, adatvédelmi és személyhez fűződő jogok megsértése miatt indult perekben

 

Kötelmi jog – szerződések

o szerződések készítése, véleményezése és a szerződési feltételek kialakításában való közreműködés
o a szerződési biztosítékok, azok érvényesítése, a szerződésszegésekkel, késedelmes teljesítésekkel kapcsolatos tanácsadás és igényérvényesítés
o jogi képviselet peres és nemperes eljárásokban

 

Kereskedelmi jog

o kereskedelmi szerződések: szállítás, forgalmazás, franchising, pályázatok
o fogyasztóvédelem
o követelések érvényesítése

 

Civil szervezetek

o egyesületek, alapítványok, közhasznú civil szervezetek

 

© 2012 Adamis Ügyvédi Iroda
Minden jog fenntartva.
Jogi nyilatkozat

italiano
english